Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved alle leverancer fra RIDEBANE.DK med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

1. Tilbud og accept

1.1. Tilbud fra RIDEBANE.DK er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering.

1.2. Kundens skriftlige accept skal være uden forbehold overfor vilkårene anført i tilbuddet og være RIDEBANE.DK i hænde inden acceptfristens udløb. Såfremt accepten er uoverensstemmende, betragtes accepten som et nyt tilbud. RIDEBANE.DK er ikke bundet af acceptens indhold, med mindre RIDEBANE.DK skriftligt har accepteret det nye tilbud, og det klart fremgår af omstændighederne, at RIDEBANE.DK har været opmærksom på uoverensstemmelsen.

1.3. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2. Priser

2.1. Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestids-punktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, arbejdslønninger samt andre fremstillingsomkostninger. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger er indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende disse omkostninger.

2.2. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger frem til leveringen berettiger RIDEBANE.DK til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.

2.3. Opgivne priser er, med mindre andet følger af opgivelsen, ekskl. moms og eventuelle andre afgifter og i øvrigt afgivet under forbehold af, at der inden levering ikke sker ændringer i moms eller andre offentlige afgifter, hvilket i påkommende tilfælde berettiger RIDEBANE.DK til at regulere den tilbudte pris tilsvarende.

3. Kvantitet

3.1. Ved levering i bulk forbeholder RIDEBANE.DK sig ret til levering af indtil 10% over/under det aftalte kvantum.

4. Levering

4.1. Levering sker i henhold til gældende incoterms ex works / ab fabrik og køber afholder således fragtomkostninger, med mindre andet aftales.

4.2. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor RIDEBANE.DK har modtaget fuldstændige oplysninger fra kunden om ordrens effektuering.

4.3. Alle leveringsdatoer er omtrentlige.

5. Betaling

5.1. Ridebane.dk afregner straks ved leverance af varer. Ved udførelse af andre arbejder and leverance af vare afregnes løbende a conto under arbejdets udførelse og slutafregning ved arbejdets endelig afslutning/levering. Betalingsbetingelser er netto kontant, jfr. fakturadato. Ved for sen betaling betales more-/forsinkelsesrenter med 1% pr. påbegyndt måned.

5.2. Såfremt kunden misligholder betalingsbetingelsen er RIDEBANE.DK berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra kunden. Betales restancen ikke inden en af RIDEBANE.DK fastsat yderligere kort frist, er RIDEBANE.DK berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med kunden.

5.3. Stald- & foldmåtter samt andre simple produkter som f.eks. ren fiber, flis, hovslagsskraber mm der ikke inkluderer hel- og delentreprise forudbetales altid inden levering medmindre andet er aftalt.

6. Force Majeure m.v.

6.1. I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke (lovlige såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskade, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvorover RIDEBANE.DK ikke er herre, er RIDEBANE.DK berettiget til at udskyde eller annullere sin ydelse. Kunden kan hverken i tilfælde af udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod RIDEBANE.DK.

7. Undersøgelse og reklamation

7.1. Kunden er forpligtet til at undersøge leverede produkter straks efter modtagelsen.

7.2. Reklamation skal fremsættes skriftligt og senest 8 dage fra fakturadato. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.

7.3. RIDEBANE.DK´s ansvar for mangler bortfalder i øvrigt senest 2 år efter produktets levering/arbejdets afslutning.

8. Ansvar og forældelse af erstatningskrav

8.1. I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes RIDEBANE.DK, er RIDEBANE.DK ansvarlig for kundens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, rentetab, tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand eller andet indirekte tab, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ikke kan overstige RIDEBANE.DKS vederlag for den forsinkede ydelse.

8.2. Såfremt der måtte forekomme fejl og mangler, som kan gøres gældende overfor RIDEBANE.DK, er RIDEBANE.DK efter dennes eget valg berettiget til at foretage enten udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at købers reklamation er kommet frem til RIDEBANE.DK. Såfremt RIDEBANE.DK foretager udbedring eller omlevering, kan kunden ikke rejse yderligere krav overfor RIDEBANE.DK. Såfremt RIDEBANE.DK ikke foretager udbedring eller omlevering, er RIDEBANE.DK forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet RIDEBANE.DK dog ikke er forpligtet til at yde erstatning for følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af avance, rentetab, tab som følge af kundens retsforhold til tredjemand eller andet indirekte tab, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ikke kan overstige RIDEBANE.DK´s vederlag for den fejlagtige eller mangelfulde ydelse. RIDEBANE.DK er ej heller ansvarlig for eventuelt tab opstået som følge af kosmetiske fejl og farveændringer.

Ethvert krav er underlagt en lovbestemt 3 årig forældelsesfrist fra det tidspunkt hvor levering er sket/arbejdet er afsluttet af Ridebane.dk.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende forældes erstatningskrav mod ridebane.dk 12 måneder efter kunden er blevet bekendt med, eller burde være bekendet med, de forhold som begrunder erstatningskravet, dog senest 3 år efter det tidspunkt hvor leveringen er sket/arbejdet er afsluttet af ridebane.dk

9. Erstatningsansvar for produktansvar

9.1. RIDEBANE.DK fraskriver sig erstatningsansvar for skade, herunder produktansvar, der ikke følger af de ufravigelige regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves, at RIDEBANE.DK ikke er ansvarlig for driftstab eller noget som helst andet indirekte tab. I det omfang RIDEBANE.DK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde RIDEBANE.DK skadesløs i samme omfang, som RIDEBANE.DK´s ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved den samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod RIDEBANE.DK.

9.2. Kan kunden godtgøre, at RIDEBANE.DK har handlet groft uagtsomt, er RIDEBANE.DK dog erstatningsansvarlig for erhvervstingsskader, der måtte overgå kunden. RIDEBANE.DK er dog ej heller ved denne skadestype ansvarlig for kundens driftstab eller noget som helst andet indirekte tab.

10. Returnering

10.1. Varer tages kun retur efter forud truffet aftale. Der fradrages i øvrigt mindst 10% i fakturaprisen, med mindre andet er aftalt.

11. Emballage

11.1. Emballage, bortset fra EUR-byttepaller, tages ikke retur.

12. Værneting og lovvalg

12.1. Som værneting for enhver tvist som udspringer af nærværende aftale er aftalt retten i Sønderborg - Stationsvej 10 - 6400 Sønderborg.

12.2. Dansk ret, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved afgørelse af enhver tvist mellem parterne.